อาทิตย์, ตุลาคม 20, 2019
   
Text Size

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระครูพิทยาคม ประกอบด้วย

1. นายดาบตำรวจ ธนิตศักดิ์ ธนประเสริฐศรี        ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ์  เรืองศรี                              รองประธานกรรมการ

3. นายสนอง  ศิขิรัมย์                                 กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางเพ็ญนภา  ขวนรัมย์                            กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นางหอมจันทร์  อาจริยจาตุรภัทร                กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายสนอง  ดีรบรัมย์                               กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายวินัย  นุรักรัมย์                                 กรรมการ/ผู้แทน อบต.

8. นายจำเริญ  ดีรบรัมย์                              กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน

9. นางธนาภรณ์  สีรุ้ง                                 กรรมการ/ ผู้แทนศิษย์เก่า

10. นายอุทัย  อุดมศรี                               กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

11. นายเหรียญ  สำรวมจิตต์                       กรรมการ/ผู้แทนศาสนา

12. นายนภัทร  พุทไธวัฒน์                         กรรมการ/ผู้แทนครู

13. นางสุภาวดี  แจ่มศิริพรหม                      กรรมการ/ผู้แทนศาสนา

14. นายสุเทพ  จำเนียรกูล                         กรรมการและเลขานุการ

15. นายธนโชติ  สีทอง                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ