พุธ, พฤศจิกายน 25, 2020
   
Text Size

ประกาศ สอบราคา

 

ประกาศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน

 

 

……………………….………………………..

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม   มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์   ณ   วันประกาศสอบราคาจ้าง   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๕   กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ   งานพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนพระครูพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ และยื่นซองสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุ           ฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ระหว่างวันที่   ๕   กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakru.ac.th หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๔๔๖๖ ๖๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ จะก่อหนี้ผูกพันในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

ประกาศ     ณ   วันที่   ๕   กันยายน ๒๕๕๕

ลงชื่อ

 

(นายสุเทพ จำเนียรกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม