อาทิตย์, กันยายน 27, 2020
   
Text Size

วันครบรอบ23ปี

รงเรียนพระครู พิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่  10  เมษายน พ.ศ.  2531  โดยความเห็นชอบของสภา ตำบลพระครู  สภาตำบลพระครูได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้ที่สาธารณ ะซึ่ง เป็นป่าช้ าเก่า และทำเลเลี้ยง สัตว์  ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลพระครู ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมหน่วยการศึกษา   พระครูใหญ่” ประชาชนชาวตำบลพระครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  36  เมตร  จำนวน  1  หลัง  และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยจัดการศึกษาแบบสหการศึกษา  ในช่วงปีการศึกษาแรกรับนักเรียน  ม. 1  จำนวน  2  ห้อง  มีนักเรียนทั้งหมด  56  คน  โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทำการสอน ต่อมาในวันที่  10  มีนาคม 2532  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนพระครูพิทยาคม”  ซึ่งมีพื้นที่บริการประชาชนรวม  3  ตำบล  คือ
1.  ตำบลพระครู          จำนวน      13   หมู่บ้าน        6   โรงเรียน
2.  ตำบลถลุงเหล็ก        จำนวน    16   หมู่บ้าน        5   โรงเรียน
3.  ตำบลกลันทา            จำนวน    11   หมู่บ้าน        6   โรงเรียน
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่  2080 / 2532  สั่ง  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2532  ให้  นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลำดวนพิทยาคมมารักษาการในตำแหน่งครู ใหญ่โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2532  และปีงบประมาณ  2532  โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ชค 104 / 27  เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ    ต่อมาในวันที่   1   ธันวาคม   2540  นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545  นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เดินทางมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม และเมื่อ วันที่ 26  พฤษภาคม 2546  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม   
วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  นายดำรงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง  วันที่      กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
วันที่  ...   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นายสุเทพ  จำเนียรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
ที่ ตั้งสถานศึกษา
ปัจจุบัน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 10  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ติดถนน  สายบุรีรัมย์  -  พุทไธสง  ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ  13  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  89  ไร่    3  งาน         54  ตารางวา