อาทิตย์, ตุลาคม 25, 2020
   
Text Size

ขอแสดงความยินดี "ออนซอนฟิสิกส์"ได้รับทุน จาก NECTEC

.....***ขอแสดงความยินดีกับ "ออนซอนฟิสิกส์" ได้รับทุน จาก NECTEC เป็น โครงการหนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านรอบคัดเลือกแข่งขัน ระดับภาค**

             ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดให้มี “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest: NSC 2012)..

โดยได้มอบทุนสนับสนุนการทำโครงการให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณา ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ COLA วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณ ธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติขอนแก่น และ ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับโครงการที่จัดประกวดและได้รับทุน จำนวนทั้งสิ้น 133 โครงการ ได้รับเงินทุนไปพัฒนางานโครงการละ 3,000 บาท แบ่งออกเป็น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง 21 โครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 18 โครงการโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ 6 โครงการโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21โครงการโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Application) 8 โครงการ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง 2 โครงการโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 15 โครงการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 4 โครงการ Mobile Application 17 โครงการ สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content for Learning Management System) 13โครงการ แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)7 โครงการ BEST 2012 : การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แก้ไขคำผิดภาษาไทย (Thai Spelling Correction Software Contest) 1 โครงการ โดยทั้งหมดนี้จะได้มีการนำเสนอผลงานพัฒนาและประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก ส่งเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งขันในส่วนกลางต่อไป

     **โครงการ ออนซอนฟิกส์ เป็นโครงการประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Content for Learning Management System) มี  13 โครงการ