พุธ, กันยายน 23, 2020
   
Text Size

ตำนานพระครู ภูมิรู้วิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชัน

 

ด้วยโรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กำหนดจัดงาน   “ตำนานพระครู ภูมิรู้วิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย   เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 20 มกราคม 2555 ตามกำหนดการดังแจ้ง โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชน   มายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
  2. เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  3. เพื่อแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียน