พุธ, กันยายน 23, 2020
   
Text Size

การตรวจสอบความถูกต้อง และรับรอง ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

 
เรียน ข้าราชการครู โรงเรียนพระครูพิทยาคมทุกท่าน(สำคัญมาก) เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้อง และรับรอง ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิสก์นี้ ให้ทุกท่านตรวจสอบเพื่อให้ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกสถูกต้องตรงกับสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ต้นฉบับทุกประการ โดยใช้ข้อมูลอ้างอ้างอิง ณ 1 ตุลาคม 2552
ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล ในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ต้นฉบับ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ(ก.พ.7) ผ่านไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด ตามกระบวนการปกติ
     โรงเรียนพระครูเริ่มเข้าไปปรับปรุงได้วันที่ 20 -26 ก.พ. 5
ที่ https://master.cmss-otcsc.com/competency_master/application/req_approve/index.php