เสาร์, กันยายน 26, 2020
   
Text Size

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม

เรื่อง  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2554

…………………………………………..

ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32   กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามลำดับ  ประจำปีการศึกษา  2554  ในวันที่  16  มีนาคม  2555  ณ หอประชุมลีลาวดีโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ขอแจ้งกำหนดการ  ดังนี้

 

  1. กำหนดวัน  ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร วันที่  15  มีนาคม  2555

เวลา  08.30  -  09.00  น.    -     นักเรียนรายงานตัว  ลงทะเบียน

เวลา   09.00  -  09.30  น.   -     ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น  นำแถวนักเรียนเข้าสู่ห้องซ้อมพิธีการ

เวลา  09.30  -  12.00  น.    -     เริ่มซ้อมพิธีการมอบประกาศนียบัตร

  1. วัน รับใบประกาศนียบัตร วันที่  16  มีนาคม  2555  ที่ห้องประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม

เวลา  08.30  -  09.00  น.    -     นักเรียนรายงานตัว  ลงทะเบียน

เวลา   09.00  -  09.20  น.   -     ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น  นำแถวนักเรียนเข้าสู่ห้องจัดพิธีการฯ  (ห้องประชุม)

-    คณะครูทุกท่านพร้อมกันบนหอประชุม เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียน

เวลา  09.20   -  10.40  น.     -    ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องจัดพิธีการ ฯ  (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

-    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ  กล่าวรายงาน

-    ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  ให้ผู้สำเร็จการศึกษาและกล่าวให้โอวาท

เวลา  10.40   -  12.00  น.     -    ตัวแทนนักเรียน  ม.3และม.6  กล่าวคำอำลาสถาบัน

-     มอบชุดเก้าอี้            จำนวน...150.......ชุด

-     การแสดงพระครูรำลึก

-     ชมการแสดงจากตัวแทนนักเรียน  ม.2  และ ม.5

-     รำบายศรีสู่ขวัญ  /   พิธีบายศรีสู่ขวัญ

-     พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

(การแต่งกาย ครู บุคลากรทางการศึกษา :  ชุดฟอร์มโรงเรียน สีชมพู   /   นักเรียน :  แต่งกายชุดนักเรียน)

 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน ทราบโดยทั่วกัน