อังคาร, ธันวาคม 12, 2017
   
Text Size

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม

"โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ"เอกลักษณ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม

"วัฒนธรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"