เสาร์, กรกฏาคม 21, 2018
   
Text Size

หนังสือสำคัญฉบัับนี้แสดงว่า"โรงเรียนพระครูพิทยาคม"ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554-2558)