ศุกร์, มีนาคม 23, 2018
   
Text Size

กีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2558


โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน  อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  และเป็นการสนองนโยบายด้านกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่  3 - 6  สิงหาคม  2558  และกำหนดเดินขบวนพาเหรดนักกีฬา ในวันพุธที่  6  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป