ศุกร์, เมษายน 20, 2018
   
Text Size

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. ได้ดำเนินงานจัดคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพสมาชิก  เป็นประจำทุกปี  ในการนี้ผู้รับการตรวจสุขภาพมีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพตามอัตราที่กระทรวงการ คลังกำหนด  สำหรับปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559