จันทร์, พฤษภาคม 01, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 358
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 577
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559) 389
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 428
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 606
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 280
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 261
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1000
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 230
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 137
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 2933
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 287
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 816
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 467
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 283
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 277
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 328
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 432
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1038
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1443
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 409
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 303
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2377
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3539
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2302
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2043
27 พันธกิจ (Mission) 1862
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2236
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1512
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1040
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1102
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 870
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 466
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 411
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 894
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1008
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1383
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4258