ศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 778
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1118
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 869
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 571
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1066
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 362
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 354
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1439
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 328
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 255
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 3575
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 411
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 957
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 602
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 379
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 367
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 402
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 547
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1270
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 1860
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 492
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 401
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2808
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4130
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2688
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2477
27 พันธกิจ (Mission) 2270
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2643
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1608
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1164
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1261
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 994
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 556
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 522
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1011
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1111
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1495
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4390