อังคาร, มกราคม 22, 2019
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1691
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 2230
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1723
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 964
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1949
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 668
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 635
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2377
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 624
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 572
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4718
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 739
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1334
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 861
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 718
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 680
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 593
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 865
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1633
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2677
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 725
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 732
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3587
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 5175
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3494
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3355
27 พันธกิจ (Mission) 3087
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3460
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1882
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1496
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1575
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1213
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 849
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 847
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1297
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1372
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1862
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4620