อาทิตย์, กันยายน 23, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1290
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1700
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1326
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 795
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1539
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 522
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 500
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1978
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 465
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 409
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4236
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 594
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1151
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 737
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 554
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 499
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 480
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 721
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1485
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2300
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 603
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 561
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3247
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4695
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3094
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2960
27 พันธกิจ (Mission) 2713
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3102
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1752
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1351
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1423
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1109
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 693
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 701
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1159
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1243
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1682
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4504