อังคาร, ตุลาคม 17, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 515
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 804
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 590
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 489
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 757
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 315
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 295
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1177
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 265
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 177
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3214
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 323
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 860
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 519
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 317
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 315
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 357
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 468
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1143
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1607
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 443
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 338
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2563
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3818
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2460
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2241
27 พันธกิจ (Mission) 2035
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2427
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1554
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1087
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1157
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 927
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 505
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 449
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 929
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1051
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1423
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4321