อังคาร, ธันวาคม 12, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 581
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 906
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 682
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 515
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 856
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 333
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 310
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1272
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 284
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 201
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3327
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 342
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 884
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 545
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 336
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 332
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 374
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 489
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1181
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1680
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 464
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 352
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2644
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3928
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2528
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2322
27 พันธกิจ (Mission) 2096
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2497
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1573
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1112
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1181
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 938
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 522
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 469
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 945
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1071
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1439
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4347