อังคาร, พฤศจิกายน 13, 2018
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2560 1416
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 1900
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 1468
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 พ.ย. 2560) 846
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1692
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 579
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 547
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 2141
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 529
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 463
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561 4394
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 645
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 1228
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 784
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 616
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 574
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 512
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 776
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1533
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 2439
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 639
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 618
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 3364
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 4901
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 3249
26 เป้าประสงค์ (Goal) 3112
27 พันธกิจ (Mission) 2871
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 3222
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1796
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1407
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1480
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 1148
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 760
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 759
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 1210
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1301
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1765
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4535