อังคาร, สิงหาคม 22, 2017
   
Text Size

ข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 2559 427
2 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559 694
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (10 มิ.ย. 2560) 501
4 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 พ.ย. 2558) 465
5 ขอบข่ายการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม 683
6 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร 297
7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 277
8 รหัสโรงเรียน สพม.32 1090
9 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 242
10 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 153
11 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 3075
12 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 302
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 834
14 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.2558) 497
15 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR.) ปีการศึกษา 2555 295
16 รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSAR.) ปีการศึกษา 2554 290
17 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 338
18 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 447
19 สรุปการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 1093
20 หนังสือรุ่น อนุสรณ์ ที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 1526
21 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 423
22 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 314
23 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2447
24 กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน) 3703
25 ยุทธศาสตร์ : Strategy 2377
26 เป้าประสงค์ (Goal) 2139
27 พันธกิจ (Mission) 1940
28 วิสัยทัศน์ (Vision) 2320
29 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2555 1529
30 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2556 1061
31 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 1127
32 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 905
33 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 476
34 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 422
35 อัตรากำลังครู(10มิถุนายน2554) 908
36 คาบสอนเฉลี่ยครูภาคเรียนที่ 1/2554 1022
37 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 1396
38 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554 4283