อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระครูพิทยาคม ประกอบด้วย

1.  นายปวิชญ์ โพธิ์ขาว

ประธานกรรมการ

2.  นางณัฐกร สุภาคะดี

ผู้แทนผู้ปกครอง

3.  นางสาวปภาวรินทร์ อินทร์พิทักษ์

ผู้แทนครู

4.  นายบุดดา ปูดวงรัมย์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5.  นายสมศักดิ์ เรืองไพศาล

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  นางณัฐวดี ฉิมมาลี

ผู้แทนศิษย์เก่า

7.  นายประดิษฐ์ ดีโพธิ์รัมย์

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8.  นายสมชาย ศิขิรัมย์

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9.  นางสุภัชฌา สามิบัติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.  นายเฉลิมพันธ์ จันทิมา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.  นายอำนาจ สีทัวนอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.  นายสกุล จริงไธสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.  นางสาววิภา ดินราบรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.  นายแก้ว ด้ายรินรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.  นายวีระศักดิ์ พินิจ

กรรมการและเลขานุการ