พุธ, ธันวาคม 01, 2021
   
Text Size

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม

"โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ"เอกลักษณ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม

"วัฒนธรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"