อาทิตย์, มิถุนายน 04, 2023
   
Text Size

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2547-2554

ตารางแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร ปี การศึกษา 2547 –2554

ปีการศึกษา

วุฒิการศึกษา

เพศ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

2550

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

6

10

-

3

27

-

9

37

-

 

46

2551

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

7

9

-

7

22

-

14

31

-

 

45

2552

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

7

6

-

9

25

-

16

31

-

 

47

2553

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

9

6

-

7

25

-

16

31

-

 

47

2554

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

10

7

-

7

25

-

17

32

-

 

49

** ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 คน  จำแนก ดังนี้    1.) ลูกจ้างประจำ 3  คน   2.) ลูกจ้างชั่วคราว  3 คน

 ตารางแสดงจำนวน บุคลากร

ปีการศึกษา

ผู้บริหาร 

รองผู้บริหาร 

ครู 

พนักงานราชการ 

ครูพิเศษ 

นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 

นักการภารโรง 

2547

1

3

43

-

6

-

4

2548

1

3

43

-

9

-

4

2549

1

2

43

-

10

-

4

2550

1

3

42

3

9

-

4

2551

1

3

41

3

10

12

3

2552

1

3

43

3

7

10

3

2553

1

3

47

3

8

-

3

2554

1

3

45

3

8

-

3