จันทร์, กันยายน 25, 2023
   
Text Size

ประวัติโรงเรียนพระครูพิทยาคม

 
  
       ประ
 วั ติของโรงเรียนรงเรียนพระครูพิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่ 10   เมษายน พ.ศ.  2531  โดยความเห็นชอบของสภา ตำบลพระครู   สภาตำบลพระครูได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่กระทรวงมหาดไทย   โดยใช้ที่สาธารณ ะซึ่งเป็นป่าช้ าเก่า และทำเลเลี้ยง สัตว์   ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลพระครู ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมหน่วยการศึกษา   พระครูใหญ่”ประชาชนชาวตำบลพระครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  6   เมตร  ยาว  36  เมตร  จำนวน  1  หลัง   และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยจัดการศึกษาแบบสหการศึกษา   ในช่วงปีการศึกษาแรกรับนักเรียน  ม. 1  จำนวน  2  ห้อง  มีนักเรียนทั้งหมด   56  คน  โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทำการสอน ต่อมาในวันที่  10  มีนาคม 2532   กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนพระครูพิทยาคม”   ซึ่งมีพื้นที่บริการประชาชนรวม  3  ตำบล  คือ
1.  ตำบลพระครู          จำนวน      13   หมู่บ้าน        6   โรงเรียน
2.  ตำบลถลุงเหล็ก        จำนวน    16   หมู่บ้าน        5   โรงเรียน
3.  ตำบลกลันทา            จำนวน    11   หมู่บ้าน        6   โรงเรียน

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่  2080 / 2532  สั่ง  ณ  วันที่  30   มิถุนายน  2532  ให้  นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์   ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร   ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลำดวนพิทยาคมมารักษาการในตำแหน่งครู ใหญ่โรงเรียนพระครูพิทยาคม   ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2532   และปีงบประมาณ  2532  โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ชค 104 / 27   เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ    

ต่อมาในวันที่   1   ธันวาคม   2540  นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545   นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เดินทางมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม และเมื่อ วันที่ 26  พฤษภาคม 2546  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

 
วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550   นายดำรงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง   วันที่   16   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นายสุเทพ  จำเนียรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2558

วันที่ 7 ตุลาคม 2558  นายวีระศักดิ์  พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ได้เดินทางมารับ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง ปัจจุบัน

ที่ตั้งสถานศึกษา
ปัจจุบัน โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 10 ตำบลพระครู   อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ติดถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง   ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ  13  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด   89  ไร่    3  งาน         54  ตารางวา

 

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24