อาทิตย์, กันยายน 24, 2023
   
Text Size

พันธกิจ (Mission)

 
พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน
  7. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น