จันทร์, กันยายน 25, 2023
   
Text Size

ยุทธศาสตร์ : Strategy

 
ยุทธศาสตร์ : Strategy (ระดับองค์กร)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา