ศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022
   
Text Size

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพระครูพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียน ดังนี้

1.  รับสมัคร ม.1  และ ม.4  วันที่ 3 - 12  พฤษภาคม  2563

วิธีการสมัคร  สมัครด้วยตัวเอง ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
หรือ  สมัคร online  ม. 1 คลิกที่นี่ ม. 4 คลิกที่นี่

2.  รายงานตัว และ มอบตัวเข้าเรียน

ม.1  วันที่  8  มิถุนายน  2563  พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ม.4  วันที่ 9  มิถุนายน  2563  พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร

3. เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
3.2 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
3.4 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านบิดาผู้ให้กำเนิด จำนวน 1 ชุด
3.5 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านมารดาผู้ให้กำเนิด จำนวน 1 ชุด
3.6 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3.7 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. วิธีการจัดห้องเรียน
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จัดห้องเรียนโดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จัดห้องเรียนตามแผนการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)