ศุกร์, สิงหาคม 19, 2022
   
Text Size

ประกาศ เปลี่ยนกำหนดการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด ดังนี้

1. ยกเลิกการสอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2564

2. รายงานตัว มอบตัว ปฐมนิเทศ

ม.1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

ม.4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

3. เอกสารที่ต้องนำมาส่งในวันมอบตัว

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 แผ่น

4. สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 แผ่น

5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. ประกาศผลการจัดห้อง วันที่ 28 พ.ค. 2564