อังคาร, มกราคม 25, 2022
   
Text Size

การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

????ประกาศ
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ม.1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น
ม.4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น
???? นักเรียนสามารถตรวจรายชื่อได้ที่ลิ้ง https://drive.google.com/.../1nR-3cC6ke9-YRU...
- ใบมอบตัว
- สำเนาปพ.1
- เอกสารผู้ปกครองสำเนาบัตรฯหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียน นักเรียน บิดา มารดา
- สูติบัตร
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1ใบ