กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์โดย: hnum

ติดแท็กใน: ไม่ติดแท็ก 

hnum


เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์

สับเซต และเพาเวอร์เซต

การเขียนแผนภาพแทนเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ และผลต่าง

จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

ประพจน์

ตัวเชื่อมประพจน์ และค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม

ประพจน์ที่สมมูลกัน และประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน

สัจนิรันดร์

ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ

การอ้างเหตุผล

 

คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียน

ความสัมพันธ์ โดเมน และเรนจ์ของความสัมพันธ์

กราฟของความสัมพันธ์

อินเวอร์สของความสัมพันธ์

ความหมายของฟังก์ชัน

ฟังก์ชันจาก A ไป B

ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก

ฟังก์ชันอินเวอร์ส

ฟังก์ชันคอมโพสิท (Composite Function)

พีชคณิตของฟังก์ชัน (Agebra of Function)

เรขาคณิตวิเคราะห์

ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด

จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด

ความชันของเส้นตรง

สมการของกราฟเส้นตรง

ระยะห่างระหว่างเส้นกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

ระบบจำนวนจริง

สมบัติของจำนวนจริง

การแก้สมการตัวแปรเดียว

สมบัติของการไม่เท่ากัน

ช่วงของจำนวนจริง และการแก้อสมการ

ค่าสัมบูรณ์

สัจพจน์ความบริบูรณ์

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เรขาคณิตวิเคราะห์

ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด

จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด

ความชันของเส้นตรง

สมการของกราฟเส้นตรง

ระยะห่างระหว่างเส้นกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน


ที่มา : http://www.thaigoodview.com